სადისკუსიო სტრატეგიების ამოცნობა და გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • დისკუსიაში ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად მონაწილეობას;
  • ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით ჯგუფის/საკუთარი თვალსაზრისის ზეპირად წარმოდგენას;
  • დისკუსიის მსვლელობისას სადავო საკითხების იდენტიფიკაციას და პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძიებას;
  • დისკუსიაში  გამოთქმულ თითოეულ  თვალსაზრისთან  დაკავშირებით მოხმობილი არგუმენტების იდენტიფიკაციას;
  • დისკუსიის წესების შემუშავებაში  მონაწილეობის მიღებას  და ამ წესების დაცვას;
  • დისკუსიაში მონაწილე ჯგუფის/თითოეული წევრის აქტიურობის შეფასებას წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით;
  • სხვ.