მოსწავლეს შეუძლია მართლმეტყველების ელემენტარული წესების დაცვა

აქტივობის აღწერა

  • სიტყვების ერთმანეთისგან გამოყოფას პაუზით;
  • საკავშირებელი სიტყვების გამოყენებას და წინადადების დასრულებას პაუზითა და შესაბამისი ინტონაციით;
  • ლექსების თქმას ზეპირად გუნდურად, ტემპის ცვლით;
  • დაყოფილ (გაგრძელებით) თხრობას ან ლექსის თქმას;
  • ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) დანიშნულების გააზრებას და მათი შესაბამისი ინტონაციით წარმოთქმას;
  • სხვ.