1. მსჯელობს ადგილობრივ გარემოში არსებულ ხელოვნების ძეგლებზე

ტიპური აქტივობა  

აქტივობა I. "მასალის მოპოვება კონკრეტულ თემაზე"

მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად, მოიფიქრებენ და გაინაწილებენ თემას. ყოველმა ჯგუფმა უნდა მოაგროვოს მასალა – ფოტოები, საკუთარი ჩანახატები, ინტერნეტიდან, ჟურნალ-გაზეთებიდან მოპოვებული მასალა და ა.შ. და გააკეთონ თემატური სტენდი. 

 

აქტივობა II. თემატური გამოფენა “ჩვენი მხარე”  

კლასში ეწყობა თემატური გამოფენა “ჩვენი მხარე” (პირობითი სახელწოდება, სადაც მოსწავლეები წარმოადგენენ ადგილობრივი ძეგლების მათ მიერ შესრულებული ან სხვაგან მოძიებული ნახატებითა და ფოტოებით გაფორმებულ სტენდს და მოყვებიან მათი ისტორიის შესახებ. კავშირი.. III.622" target="_blank">.22" target="_blank">.III.7, .. III.10.

   

კავშირი სხვა საგნებთან

1. ქართ.III.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის ილუსტრირებულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება და გაგება; 

1. 22" target="_blank">ქართ22" target="_blank">. 22" target="_blank">III.11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მარტივი მიზნობრივი ტექსტების დაწერა და შესაბამისად გაფორმება.

 

შენიშვნა

1. ასეთი აქტივობა სისტმატიურად უნდა ტარდებოდეს მომდევნო კლასებშიც.