კითხვის პროცესით გამოწვეული განწყობილებისა და შთაბეჭდილების გადმოცემის უნარი.

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტიდან  საყვარელი  პერსონაჟის  შერჩევას (რომლის ადგილზეც ისურვებდა ყოფნას/რომლის როლის შესრულებასაც ისურვებდა);
  • მოვლენების, პერსონაჟების შესახებ საკუთარი შთაბეჭდილების გადმოცემას მხატვრული ხერხების გამოყენებით;
  • ნაწარმოებიდან საყვარელი ადგილების შერჩევას;
  • პოეტურ ნაწარმოებში გადმოცემული განწყობილების გამოსახატავად სემანტიკური რუკების შექმნას;
  • სხვ.

 

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

ამ ეტაპზე მოსწავლეებს თანდათან უყალიბდებათ ესთეტიკური და ემოციური დამოკიდებულება მხატვრული ტექსტის მიმართ. აუცლებელია, სათანადო ყურადღება დაეთმოს ამ  შინაგანი პროცესების სტიმულირებას.