5. ამოიცნობს ისტორიაში და ლიტერატურაში განვლილ თემებს და პერსონაჟებს

რესურსები

ქართ.V.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტის წაკითხვა და ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება.