3. საუბრობს საყვარელ ილუსტრირებულ წიგნებზე; განმარტავს, რატომ მოსწონს ესა თუ ის ილუსტრაცია

ტიპური აქტივობა

3. აქტივობა "ილუსტრაციის ასლი" 

მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, სახლიდან მოიტანონ საყვარელი ილუსტრირებული წიგნი, აჩვენონ მეგობრებს და გადაიხატონ ყველაზე საყვარელი ილუსტრაცია.

  

რესურსები

3. ვიზუალური მასალა: ილუსტრირებული წიგნები.

  

კავშირი სხვა საგნებთან

3. ქართ.II.8. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის ცალკეული ფრაგმენტი გარდაქმნას აზრობრივ ნახატად.

  

შენიშვნა

3. მსგავსი აქტივობები გაუღვივებს მოსწავლეებს ინტერესს ლიტერატურისადმი.