3. ქმნის ლიტერატურული ნაწარმოების მარტივ ილუსტრაციებს

ტიპური აქტივობა

3. აქტივობა "ილუსტრაცია"

მოსწავლეები კლასში მოსმენილი მოკლე მოთხრობის, ზღაპრის ან მითის სიუჟეტზე ქმნიან შესაფერის ილუსტრაციას.

    

რესურსები

3. ფერადი ფანქრები, ფლომასტერები.

 

კავშირი სხვა საგნებთან

3. ქარ.II.8. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის ან ტექსტის ცალკეული ფრაგმენტის აზრობრივ ნახატად გარდაქმნა.