3. ასახელებს მის ქალაქში, რაიონში/ქვეყანაში არსებულ კულტურულ დაწესებულებებს (მუზეუმი, გალერეა, კონოთეატრი) და მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე

ტიპური აქტივობა

3. აქტივობა გზამკვლევი

მოსწავლეებმა უნდა დახატონ მათი კუთხის (ქალაქი, რაიონი, უბანი) ან საქართველოს პირობითი რუკა, სადაც ჩახატავენ მათთვის ნაცნობ კულტურულ დაწესებულებებს (მუზეუმი, თეატრი, კინოთეატრი, გალერეა). შესაძლოა, მოსწავლეებმა რუკაზე აღნიშნონ და დახატონ მათთვის ცნობილი ისტორიული ძეგლებიც.

  

კავშირი სხვა საგნებთან

საზ.მეც.V-VI.3. მოსწავლეს შეუძლია სქემატური რუკების შედგენა.