ესწრება შეხვედრა-საღამოებს: კომპოზიტორთან, შემსრულებელთან

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები გეგმავენ წლის განმავლობაში ჩასატარებელ შეხვედრა-საღამოებს, ამისათვის ასახელებენ მათთვის სასურველ კომპოზიტორს, შემსრულებელს, გაწერენ გრაფიკს და გააკრავენ კედელზე.


რესურსები

დიდი ფორმატის ქაღალდი, დაფა, მარკერი.