დისკუსიაში მონაწილეობის ჯგუფური და ინდივიდუალური სტრატეგიების ეფექტურად გამოყენება

აქტივობის აღწერა

  • სხვადასხვა სახის – ინდივიდუალური და ჯგუფური – სამუშაოს დაგეგმვას, განხორციელებასა და ზეპირად წარმოდგენას;
  • ჯგუფის საერთო პოზიციის ერთიანი  თვალსაზრისის  შემუშავებასა და პრეზენტაციას;
  • დისკუსიის/დებატების დაგეგმვას, მოსამზადებელი სამუშაოს განაწილებას, ჯგუფის საერთო დავალების შესრულებაში მონაწილეობას;
  • შესასრულებელი  სამუშაოს  ეტაპებად დაყოფასა და პასუხისმგებლობის გადანაწილებას;
  • საერთო საქმეში როგორც სხვების, ასევე საკუთარი წვლილის ადეკვატურად შეფასებას;
  • სხვ.