ბრტყელი ფიგურის ფართობის გამოთვლა

აქტივობების აღწერა

მასწავლებელმა უნდა დაამზადებინოს მოსწავლეებს პალეტი (მაგ., “ფაილებზე” ან პერგამენტის ქაღალდზე). ამასთანავე, უნდა შეთანხმდეს ბადის სიხშირე. პალეტის მეშვეობით მოსწავლეებმა უნდა დათვალონ სრული და არასრული უჯრების რაოდენობა, ან დათვალონ ფიგურის მთლიანად დასაფარად საჭირო კვადრატების მინიმალური რაოდენობა და მათგან ფიგურის შიგნით მოთავსებული კვადრატების რაოდენობები და შეაფასონ ფართობი, როგორც ამ ორ რიცხვს შორის მოთავსებული სიდიდე.

კვადრატებიანი ფართობი 

 

 

 

რესურსები

პერგამენტის ქაღალდი, ცელოფანი, რაიმე გამჭვირვალე მასალა.