აქტივობა N 2. ექსკურსია ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

შედეგი

გეო.IX.10. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ქართული ტრადიციები გეოგრაფიულ თავისებურებებთან მიმართებაში.

 

ინდიკატორები

  • აკავშირებს ხალხური არქიტექტურის მრავალფეროვნებას საქართველოს ბუნებრივ პირობებთან; ადარებს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციის სამოსახლოს და მსგავსება-განსხვავებებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (ნახატი, ცხრილი და სხვ.);
  • მსჯელობს საქართველოში გავრცელებული ხალხური რეწვის მრავალფეროვნების გამომწვევ გეოგრაფიულ ფაქტორებზე; ადარებს და ცხრილში აჯგუფებს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციაში არსებულ ხალხური რეწვის ტრადიციებს;
  • მსჯელობს საქართველოს კუთხეებში გავრცელებული ტრადიციული ჩაცმულობის, სამზარეულოსა და სუფრის თვითმყოფადობაზე, უკავშირებს მათ გარემოს თავისებურებებს, ადარებს ერთმანეთს და მსგავსება-განსხვავებებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (წერს თემას, აკეთებს სტენდს, ჩანახატს და სხვ.);
  • მსჯელობს საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციებში გავრცელებული რიტუალების შესახებ; ადარებს მსგავსი შინაარსის მქონე რიტუალებს და მსგავსება-განსხვავებებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (წერილობითი, ზეპირი, ცხრილის).

 

რესურსები:

  1. საქართველოს ფიზიკური რუკა, ფორმატის ქაღალდი;
  2. საქართველოს ფიზიკური და კონტურული რუკა;
  3. ქართული ხალხური სამოსისა და არქიტექტურის ნიმუშების ფოტოები.

 

კავშირი სხვა საგნებთან:

ისტორია

 

აქტივობის აღწერა:

ექსკურსიის დაგეგმვა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში უფრო საინტერესოს გახდის სასწავლო პროცესს.