თვისობრივი და რაოდენობრივი ნიშნების გამოყენება ფიგურების აღსაწერად

აქტივობის აღწერა

1) მოსწავლემ უნდა დაახასიათოს ფიგურათა სხვადასხვა ზომისა და ფერის მოდელები გეომე- ტრიული ტერმინების გამოყენებით.

 

2) ჯგუფური თამაში: შეკრული თოკი იატაკზე რაღაც ფართობს შემოსაზღვრავს. მოსწავლეები უჯრიდან რიგრიგობით იღებენ წარწერიან დაკეცილ ბარათებს. მათზე  “შიგნით”, “გარეთ” და “საზღვარზე” სიტყვებიდან ერთ-ერთი წერია და მოსწავლეებიც მათი მიხედვით განლაგდებიან.

3) http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521

მისამართზე მოცემულია კომპიუტერული პროგრამა: Gეომეტრიც შოლიდს თოოლ. მოსწავლეს შეუძლია ერთნაირი ფერით შეღებოს მრავალწახნაგების მოსაზღვრე წახნაგები,  აღნიშნოს წვეროები.

 

4) მოსწავლემ დახატული ფიგურის მიხედვით უნდა დაასრულოს შესავსები სიტყვები

 კუთხე

 

5) მოსწავლემ უნდა დაასახელოს როგორც დიდი ოთხკუთხედის შიგნით, ასევე მის გარეთ მოხვედრილი ფიგურები.   

          

     ფიგურები                     

                                                                                                  

 

6) მოსწავლემ ნახაზზე უნდა დაითვალოს საერთო გვერდების მქონე სამკუთხედები.

(საერთოდ, ასეთი შინაარსის ამოცანებს მარტივი კითხვებით იწყებენ, როგორიცაა მაგალითად:

 საერთო გვერდები

  

რა ფიგურებს ხედავთ ნახაზზე და რომელია მათი საერთო გვერდი?