აქტივობა 4. რელიგიების სივრცეში გავრცელება

კლასი იყოფა ჯგუფებად. საქართველოს ადმინისტრაციული და რელიგიების გავრცელების არეალების რუკის საშუალებით ადგენს, რომელი რელიგიის წარმომადგენლები რომელ მხარეში ცხოვრობენ. ნამუშევარს წარმოადგენენ ცხრილის სახით.


V-VI. 20. 4


შენიშვნა

აღნიშნული აქტივობა მოსწავლეებს ეხმარება დაეუფლონ სემიოტიკურსა და სოციალურ და სამოქალაქო კომპეტენციებს.

 

რესურსები

  • სქემა, დაფა, რვეული, საწერ-კალამი, Pover Point-ში დამუშავებული სლაიდები;
  • საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა, რელიგიების გავრცელების არეალების რუკა.

 

რეკომენდაციები მასწავლებლებს

მასწავლებელს შეუძლია, ჯგუფების რაოდენობიდან გამომდინარე გაამრავალფეროვნოს დავალებები, რაც მოსწავლეთა აქტიურობას მეტად შეუწყობს ხელს.