აქტივობა 2. ტექსტზე მუშაობა

შედეგი

გეო.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ბუნებრივი ზონალობის გამომწვევი მიზეზები

 

ინდიკატორები

 • რუკის მეშვეობით კომპლექსურად ახასიათებს ბუნებრივ ზონებს;
 • ახასიათებს ვერტიკალურ ზონალობას კავკასიონის მაგალითზე;
 • ფოტოსურათის ან რუკის გამოყენებით აღწერს სხვადასხვა ტერიტორიისთვის დამახასიათებელ ზონებს (მაგ., ტროპიკული ტყეები, უდაბნო, სტეპი და სხვა) და აკავშირებს მას ამ ქვეყნის (რეგიონის) სამეურნეო საქმიანობასთან;
 • მსჯელობს ბუნებრივი ზონების ათვისებაზე.

 

რესურსები

 • კლიმატური სარტყლებისა და ბუნებრივი ზონების გავრცელების არეალების რუკები;
 • დოკუმენტური ფილმი: მსოფლიოს 7 საოცრება.

 

რეკომენდაციები მასწავლებლებისთვის

სასურველია დოკუმენტური ფილმების ჩვენება მოგზაურებზე, ქვეყნებზე, სტიქიურ მოვლენებზე, ერების ადათ-წესებზე და ა.შ. ვიზუალურად ნანახი და შემდეგ შთაბეჭდილებების გაზიარებით მიღებული ინფორმაცია მოსწავლეებს უფრო ადვილად ამახსოვრდებათ.

 

აქტივობის აღწერა

კლასი იყოფა ჯგუფებად. მასწავლებელი მათ აძლევს ტექსტს – კლიმატური სარტყლები/ბუნებრივი ზონები და დავალებებს:

 1. წარმოადგინონ ტექსტში არსებული ინფორმაცია საპრეზენტაციოდ სქემის სახით;
 2. ახსნან ბუნებრივი ზონების გავრცელების კანონზომიერებები (რა განაპირობებს კონკრეტული ბუნერივი ზონის გავრცელებას კონკრეტულ კლიმატურ სარტყელში).

 

მაგალითი:

სქემა 1

ტექსტი: კლიმატური სარტყლები/ბუნებრივი ზონები:

 1. არქტიკული და ანტარქტიკული კლიმატური სარტყელი : ბუნებრივი ზონა –არქტიკული უდაბნოების ზონა;
 2. სუბარქტიკული კლიმატური სარტყელი: ბუნებრივი ზონა– ტუნდრა და ტყეტუნდრა;
 3. ზომიერი კლიმატური სარტყელი: ბუნებრივი ზონა –ტაიგა, შერეული, ფართოფოთლოვანი ტყეები, ტყესტეპი, სტეპი , ნახევარუდაბნოები, უდაბნოები, სიმაღლებრივი სარტყლები, ცვალებადტენიანი ტყეები;
 4. სუბტროპიკული კლიმატური სარტყელი: ბუნებრივი ზონა – ხეშეშფოთლოვანი ხმელთაშუაზღვისპირული, ცვალებადტენიანი (მუსონური) ტყეები, ფართოფოთლოვანი და წიწვოვანი მარადმწვანე ტყეები, ნახევარუდაბნოები, უდაბნოები;
 5. ტროპიკული და სუბეკვატორული კლიმატური სარტყელი: ბუნებრივი ზონა – სავანები და ნათელი ტყეები, უდაბნოები და ნახევარუდაბნოები;
 6. ეკვატორული კლიმატური სარტყელი: ბუნებრივი ზონა –ნოტიო ეკვატორული ტყეები.

შენიშვნა: ბუნებრივი ზონა – ვრცელი ტერიტორია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მზის სითბოსა და სინათლის, ტენიანობის, ნიადაგის, მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს ერთგვაროვნება; ბუნებრივ ზონებს არა აქვს მკვეთრად გამოხატული საზღვრები. მათი უმრავლესობა განედური მიმართულებითაა გადაჭიმული.

 • მთიანი რეგიონებისათვის დამახასიათებელია ვერტიკალური ზონალობა.
 • ყველაზე დიდი ბუნებრივი ზონა არის ტაიგა, ყველაზე პატარა– ეკვატორული ტყეების ზონა.
 • სტეპების ბუნებრივ ზონას უწოდებენ “პურის ბეღელს”.
 • სტეპებს ჩრდილოეთ ამერიკაში ეძახიან “პრერიებს”, სამხრეთ ამერიკაში _ “პამპასებს”.
 • ეკვატორულ ტყეებს რამდენიმე სახელი აქვს: აზიაში მათ ეძახიან “ჯუნგლებს”, სამხრეთ ამერიკაში –”ჰილეას” და “სელვას”; საქართველოშიც გვაქვს მსგავსი ტიპის მრავალიარუსიანი ტყეები – კოლხეთის დაბლობზე, მათ კოლხური “ჰემიჰილეები” ეწოდება.