აქტივობა 2. ინფორმაციის მოპოვება ინტერვიუს საშუალებით და მასალის განზოგადება

გამოკითხვის ჩატარება

საშინაო დავალება: ანკეტის გამოყენებით ჩაატარონ კვლევა, რამდენად ტოლერანტულია მათ გარშემო არსებული საზოგადოება. გაკვეთილზე გაანალიზდებაა ცხრილის (ანკეტის) მონაცემები. მოსწავლეები დაადგენენ საზოგადოების ტოლერანტობის ხარისხს.

ანკეტა-ტოლერანტობა

დავალებას მომდევნო გაკვეთილზე წარადგენენ კლასის წინაშე.


რესურსები

  • წყაროები;
  • საქართველოს ადმინისტრაციული დარაიონების რუკა;
  • ფორმატები.


რეკომენდაციები მასწავლებლებს

წყაროებად შესაძლებელია სხვა ტექსტების გამოყენებაც. მთავარია, რომ მოსწავლემ გააცნობიეროს და გაიაზროს ტოლერანტობის არსი.

მეოთხე აქტივობის დროს მასწავლებელს შეუძლია, თავად შესთავაზოს მოსწავლეებს სქემა ან მათთან ერთად შექმნას ერთობლივი სქემის ნიმუში, რომელსაც შემდგომში მოსწავლეები გამოიყენებენ. კითხვების რაოდენობა საჭიროებისამებრ რეგულირდება. ყველა სხვადასხვანაირად ხედავს პრობლემის კვლევის გზას. არჩევანი მასწავლებელზე და მოსწავლეზეა.