2. ჩამოთვლის მასალას და იარაღებს, რომელიც გამოიყენა ნამუშევარში

ტიპური აქტივობა

შენიშვნა

2. იმისთვის, რომ მოსწავლემ შეძლოს სათანადო ტერმინოლოგიის ათვისება, მასწავლებელი მუდმივად უნდა ხმარობდეს შესაბამის ტერმინებს. მოსწავლეები მნიშვნელოვან დეტალებს უნდა ინიშნავდნენ სპეციალურ რვეულში, სადაც ამ შენიშვნების გარდა ჩაინიშნავენ საშინაო დავალებებს, მომავალიგაკვეთილისთვის საჭირო მასალას, რომელიც სახლიდან უნდა მოიტანონ (წერის შესწავლამდე, მათ მასწავლებელი დაეხმარება), მომავალში კი ჩაწერენ საკუთარ მოსაზრებებს, შთაბეჭდილებებსა და გეგმებს, ჩაიკრავენ და ჩაიხატავენ მნიშვნელოვან ნიმუშებს, რეცეპტებს.