1. გაკვეთილზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით

ტიპური აქტივობა

შენიშვნა

1. მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს მომავალი გაკვეთილისთვის საჭირო მასალის მოტანას. ვინაიდან გაკვეთილები 2-3 დღის ინტერვალით ტარდება, შესაძლებელია, მოსწავლეებს დაავიწყდეთ დავალების შესრულება. მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ რვეული, რომელშიც ჩაინიშნავენ დავალებას მომავალი გაკვეთილისთვის (წერის სწავლებამდე მასწავლებელი ჩაუწერს რვეულში დავალებას).