1. ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრობას

კავშირი: ს.გ. VI.1.-4VI.2.-4VI.2.-1