ახასიათებს კონკრეტულ ფრაგმენტს მელოდიის, ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის მიხედვით

ტიპური აქტივობები

მასწავლებელი დაფაზე  ხაზავს სამგანყოფილებიან  ცხრილს. მოსწავლეებმა უნდა ჩაწერონ ნაწარმოების სახელწოდება, ტემპი და ხმოვანების სიძლიერე. ამ მიზნით მოისმენენ  პ. ჩაიკოვსკის ცეკვას ,,ტრეპაკი’’.

 

რესურსები

მოსასმენი  აპარატურა, აუდიო ჩანაწერი: პ. ჩაიკოვსკი - ,,ტრეპაკი’’; დაფა, მარკერი.


შენიშვნა 

მსგავსი აქტივობები გვხ- ვდება მუს.II.8. შედეგის  2. ინდიკატორზეც.