1. ირჩევს თემებს იდეებისა და განწყობილებების გამოსახატავად.

შენიშვნა:

მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა თვითონაც ისწავლონ ნამუშევრის თემების არჩევა და ყოველთვის მზა მოცემულობებს არ ასრულებდნენ. მათ ხშირად უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება და თემის ადეკვატურად შერჩევა. ყურადღება უნდა მიექცეს, რამდენად შეესაბამება ნამუშევარი დასმულ ამოცანას, ამიტომ სასურველია, შეფასების ერთ-ერთი რუბრიკა იყოს ამოცანასთან ნამუშევრის ადეკვატურობა.