ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტის ორგანიზება

სასწავლო დისციპლინებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება მოიცავს ხუთ მიმართულებას და შესაბამის მისაღწევ შედეგებს:

 

 

ისტ ზოგადი უნარების სტანდარტის მიმართულებები

მისაღწევი შედეგები დაყოფილია 6 დონედ. თითოეული დონე მოიცავს ორწლიან სწავლების პერიოდს. სხვადასხვა დონეზე განსაზღვრული შედეგები  განსხვავდება მათი მიღწევის ხარისხით და სიღრმით. სტანდარტის თითოეული შედეგისთვის მოყვანილია მაგალითები

ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტის დონეები