შედეგი IV (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს ნაბეჭდი მასალის აღქმის უნარს

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             შეუძლია განსაზღვროს, თუ რომელი პერსონაჟია ზღაპრის მთავარი გმირი.

 

•             შეუძლია გამოიგონოს, შეცვალოს ზღაპრის დაბოლოება.

 

•             ასათაურებს თავის ნახატებს მარტივი მონასმებით (ასოებს მიმსგავსებული ხაზებითა და რკალებით _ შტრიხებით).

 

•             ზეპირი მეტყველებისას იყენებს სიმბოლოებსა და ნახატებს, როგორც თვალსაჩინოებას.

 

•             აცნობიერებს, რომ წიგნის წაკითხვისას ხმამაღლა წარმოთქმული სიტყვები უკავშირდება ნაბეჭდ ტექსტს.

 

•             შეუძლია განასხვაოს ერთმანეთისაგან ასოები და რიცხვები.

 

•             ცნობს რამდენიმე ასოს.

resources