შედეგი III (EN)

5-6 years

ბავშვი ავლენს მოლაპარაკების გზით კონფლიქტის გადაჭრის უნარს.

Directions:ურთიერთობა თანატოლებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             კონფლიქტის მოსაგვარებლად იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას, ცდის სხვადასხვა გზას და საშუალებას (მაგ., პრობლემის გადაჭრის მცდელობის დროს ჯერ იყენებს სიტყვებს, შემდეგ ითხოვს დახმარებას);

 

•             მოლაპარაკების დროს ცდილობს სხვა ბავშვებთან ერთად დამოუკიდებლად გადაჭრას პრობლემა, თუ საჭიროა, შემდგომ მიმართავს უფროსს დახმარებისთვის.

 

•             მოლაპარაკების დროს მსჯელობს სხვა ბავშვთან წესების შესახებ, რათა უკეთესად იქნეს გათვალისწინებული ორივე მხარის ინტერესები (მაგ.:`ჯერ მე გამოვიყენებ ამ ფანქარს და მერე შენ მოგცემ~);

 

•             შეუძლია დათმობა და სხვისი კომპრომისის დანახვაც, ანუ ხვდება, რომ სხვაც უთმობს.

resources