შედეგი III (EN)

5-6 years

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

 

•             შეუძლია თავისი სიტყვებით გადმოსცეს მარტივი ისტორია და მოვლენა თანმიმდევრულად აღწეროს.

 

•             უსმენს  სხვებს და მონაწილეობას იღებს ჯგუფურ საუბარში.

 

•             იცის ელემენტარული ეტიკეტით რა მოეთხოვება: შეუძლია მისალმება, დამშვიდობება, ბოდიშის მოხდა, მილოცვა.

 

•             სიტუაციის შესაბამისად იყენებს მიმართვის თავაზიან შინაურულ ფორმებს (მაგ.:

სხვადასხვანაირად მიმართავს მეგობრებს და უფროსებს).

 

•             სხვადასხვა სიტუაციაში სათანადოდ იცვლის ხმასა და ინტონაციას (მაგ.: როცა ჩვილ ბავშვს სძინავს, ჩურჩულით საუბრობს).

 

•             კმაყოფილებას ჰგვრის ამბების შეთხზვა.

resources