შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვი იყენებს სიტყვებს, ჟესტიკულაციას თავისი აზრებისა და გრძნობების გამოსახატავად და საუბრობს გამართულად (ექსპრესიული, პროდუქტიული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             ცდილობს გამოიყენოს ახლად ნასწავლი სიტყვები კონტექსტის შესაბამისად.

 

•             სვამს კითხვებს ისეთ აბსტრაქტულ სიტყვებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა მეგობრობა, ბავშვობა, სიყვარული.

 

•             შეუძლია მოკლე ამბის თანმიმდევრულად, ქრონოლოგიურად მოყოლა.

 

•             შეუძლია განზოგადება, მაგალითად, კითხვაზე _ `რა არის კოვზი, დანა, თეფში, ჭიქა?~ _

ყველა ეთად პასუხობს _ `ჭურჭელი~ ან `ის, რაც ჭამის დროს გვჭირდება~.

 

•             იყენებს რთულ წინადადებებს, ხმარობს მაქვემდებარებელ კავშირებს: რომ, თუ, რომელიც, რადგან.

 

•             იყენებს როგორც დროისა და ადგილის ზმნიზედებს, ასევე  ზმნისწინებს სივრცითი და დროითი მიმართებების გამოსახატავად.

resources