შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვი ობიექტებზე ინფორმაციას დაკვირვების, ცდისა და შეცდომის მეთოდით იღებს

Directions:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             აჯგუფებს საგნებს ერთზე მეტი წინასწარ აღებული თვალსაჩინო მახასიათებლის მიხედვით (მაგ., მოცემულია სხვადასხვა ფერის ფანქრები და ფლომასტერები, ბავშვი,  მოთხოვნის მიხედვით, აჯგუფებს წითელი ფერის ფანქრებს ერთ მხარეს და ასევე  წითელი ფერის ფლომასტერებს _ მეორე მხარეს).

 

•             აჯგუფებს ფრინველებს, ცხოველებსა და ა.შ. ერთი მთავარი ნიშნის, სახეობის  მიხედვით.

 

•             აღწერს სხვადასხვასვა დღეს მომხდარ მოვლენებს `შედარებითი~  სიტყვების გამოყენებით (მაგ., დღეს ,,უფრო მეტი ვიარეთ, ვიდრე გუშინ~).

 

•             ადარებს თავის გამოცდილებას თანატოლისას და ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღებისას.

 

•             შეუძლია ახსნას არჩევანის საფუძველი.

resources