შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია სამოქალაქო საკითხებში

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

•             მონაწილეობას იღებს წესების შემუშავებაში და შეუძლია ახსნას წესების დაცვის აუცილებლობა

(მაგ. ჯგუფში ქცევის წესები).

 

•             ცნობს სახელმწიფო გერბს.

 

•             ჯგუფური არჩევანის გაკეთებისას შეუძლია ხმის მიცემით დააფიქსიროს თავისი პოზიცია (მაგ.:

კენჭი ვუყაროთ, რომელი თამაში ვითამაშოთ).

 

•             უფროსების სურვილითა და დახმარებით მონაწილეობს საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

 

•             მსჯელობს საკუთარ ძირითად უფლებებსა და მოვალეობებზე.

 

•                             საუბრობს, მსჯელობს იმაზე,  თუ ვინ უნდა გამოვიდეს, როდესაც გაიზრდება და რატომ გააკეთა ეს არჩევანი.

resources