შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი მასალის მიმართ და ესმის მისი სიმბოლური მნიშვნელობა

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             წარმოსახვითი თამაშისას იყენებს წიგნებს, ვითომ თავის `შვილს ზღაპარს უკითხავს~.

 

•             იმახსოვრებს ფრაზებს საყვარელი წიგნებიდან.

 

•             როდესაც სთხოვენ, გამოარჩიოს რომელია მისი  საყვარელი საგანი/სათამაშო, ხშირ

შემთხვევაში ირჩევს წიგნს.

 

•             ასახელებს, `კითხულობს~ თავისი საყვარელი წიგნის სათაურს.

 

•             შეუძლია გამოთქვას საკუთარი აზრი,  მოთხრობის რომელი ნაწილი მოეწონა და რომელი _ არა.

 

•             ცნობს ისეთ ნიშნებსა და სიმბოლოებს, რომლებიც ყოველდღიურად გვხვდება (მაგ.: წარწერას _

`ღიაა~).

resources