შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი იყენებს სიტყვებს, ჟესტიკულაციას ,თავისი აზრებისა და გრძნობების გამოსახატავად და საუბრობს გამართულად (პროდუქტიული, ექსპრესიული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             ყოველდღიურად მდიდრდება მისი  სიტყვათა მარაგი.

 

•             იყენებს ისეთ სიტყვებს, რომლებიც გამოხატავს ემოციებს (მაგ.: შიშს, სიხარულს). შეუძლია

შესაბამისი მიმიკის გამოყენება.

 

•             იყენებს განსაზღვრების და გარემოების აღმნიშვნელ სიტყვებს (მაგ.: `ჩქარა გაიქცა~ ან `კარგი მოთამაშე~).

 

•             მეტყველებს მარტივი და მარტივი გავრცობილი წინადადებებით.

 

•             დამოუკიდებელად სვამს შეკითხვებს ინფორმაციის მისაღებად / დასაზუსტებლად.

 

•             სწორად იყენებს ქვემდებარის ბრუნვას, ათანხმებს არსებითსა და ზედსართავ სახელებს ბრუნვასა და რიცხვში.

 

•             მოყოლის დროს შეუძლია რამდენიმე წინადადება დააკავშიროს ერთმანეთთან.

resources