შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი იყენებს სიტყვებს, ჟესტიკულაციას თავისი აზრებისა და გრძნობების გამოსახატავად და საუბრობს გამართულად (ექსპრესიული, პროდუქტიული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

1-2 წელი

 

•             ურთიერთობას ამყარებს სიტყვების გარეშე _ სხეულის მოძრაობით, სახის გამომეტყველებით (მიმიკით).

 

•             შეუძლია წარმოთქვას 5-20 მარტივი სიტყვა.

 

•             იყენებს მარტივ სიტყვებსა და ჟესტებს ერთდროულად.

 

•             იყენებს უარყოფით შესიტყვებებს (მაგ.: `არ მინდა!~).

 

•             შეუძლია დააკავშიროს ორი სიტყვა ერთმანეთთან.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             აწარმოებს, იგონებს ახალ სიტყვებს, იმ მნიშვნელობების გამოსახატავად, რომელთა აღმნიშვნელებიც არ იცის (მაგ.: `კოვზით ურევს~ ნაცვლად ამბობს _ `ანკოვზიალებს~, ადექის ნაცვლად _ `აჯექი~).

 

•             თავისუფლად იყენებს სხვადასხვა საშუალებას _ როგორც სიტყვებს, ასევე  ჟესტებს _ თავისი განცდების, არჩევანის, სურვილის გამოსახატავად.

 

•             იყენებს მეტყველებას იმისათვის, რომ მიიღოს პასუხი კითხვებზე: რატომ? სად? როდის?

იყენებს საგნის, მოქმედების, მდგომარეობის აღმნიშვნელ სიტყვებს.

 

•             იყენებს საგნის ზომის, ფერის, კუთვნილების, დანიშნულების აღმნიშვნელ სიტყვებს (დიდი, წითელი, ჩემი, სატვირთო მანქანა).

 

•             ცდილობს წინადადებაში სიტყვები შესაბამისი ფორმით იხმაროს, იყენებს ბრუნვის, პირისა და რიცხვის ნიშნებს.

 

resources