შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი ობიექტებზე ინფორმაციას დაკვირვების, ცდისა და შეცდომის მეთოდით

იღებს.

Directions:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

1-2 წელი

 

•             ადევნებს თვალს სხვების ქცევას.

 

•                             ცდილობს იმ ქცევის, ჟესტიკულაციის თუ ლაპარაკის მიბაძვას, რომელიც მან ახლო წარსულში სხვაგან   ნახა.

 

•             ამჩნევს განსხვავებას და მსგავსებას ოჯახის წევრების ყოველდღიურ საქმიანობაში.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             განასხვავებს საგნებს ერთი მთავარი ნიშნის მიხედვით.

 

•             ერთი სახის სათამაშოების გროვიდან  შეუძლია ამოარჩიოს დასახელებული მახასიათებლის მქონე საგანი (მაგ.: ბურთებს შორის ამოარჩევს წითელ ბურთს).

 

•             შეუძლია შეამჩნიოს  და თქვას, რით განსხვავდება საგნები ერთმანეთისაგან (მაგ.: `ეს  ბურთი უფრო დიდია~).

 

•             Aაკვირდება და ამჩნევს მსგავსებას ერთნაირი დანიშნულების საგნებს შორის (ამ ორივე კაბას  მოკლე სახელო აქვს).

resources