შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს აქვს უნარი სამეტყველო ნაკადში გამოყოს ბგერები და სიტყვები (ფონოლოგია)

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             სწორად წარმოთქვამს საშუალო სიგრძის იმ სიტყვებს, რომელთა მნიშვნელობაც იცის.

 

•             შეუძლია გამოყოს, დაასახელოს სიტყვის პირველი ბგერა.

 

•             შეუძლია მარცვლების გაერთიანება ერთ მთლიან სიტყვად (მაგ.:`თი-ვა~ _ რა სიტყვაა? _

`თივა~).

 

•             შეუძლია მოსმენისას სამეტყველო ნაკადში გამოარჩიოს წინასწარ მითითებული სიტყვა (მაგ., შემოჰკრას ტაში, როდესაც გაიგონებს სიტყვას _ `სკამი~).

 

•             თამაშის  დროს ბავშვს შეუძლია დამარცვლით გაითვალოს (სწორად დამარცვლოს გათვლა).

resources