შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს შუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპციული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             შეუძლია განასხვაოს რეალური და გამოგონილი სიტყვები.

 

•             სწორად ესმის  ისეთი ტექნიკური და სპეციალური სიტყვების მნიშვნელობა, რომლებიც მის გარემოში ხშირად იხმარება (მაგ.: პედიატრი ბავშვის ექიმია).

 

•             შეუძლია საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვების (არსებითი და ზედსართავი სახელების, დროისა და სივრცითი მიმართებების აღმნიშვნელი ზმნიზედების, მაგ., დღე –ღამე; მაღალი _ დაბალი; ზევით _ ქვევით) დასახელება.

 

•             სვამს კითხვებს უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის დასადგენად.

 

•             ინტერესით უსმენს  ზღაპრებს, მოთხრობებს, შეუძლია განასახიეროს ის, რაც მოისმინა.

resources