შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს ესმის, სწვდება  მიზეზშედეგობრივ კავშირებს

Directions:მიზეზშედეგობრიობა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

 

•             შეუძლია ივარაუდოს რაიმე ქცევასთან დაკავშირებული შესაძლო შედეგი (მაგ.: ღამე, როდესაც

შუქს ჩავაქრობ, დაბნელდება).

 

•             შეუძლია ისეთი ცდის (ექსპერიმენტის) ჩატარება, რომლითაც ნათლად ჩანს ობიექტი ერთი სახის მდგომარეობიდან მეორეში როგორ გადადის (მაგ.: წყლით სავსე ჭურჭელი საყინულეში იყინება, ხოლო გამოღებისას ოთახის ტემპერატურაზე თბება  და ლღვება, თოვლის ფიფქი ხელზე დნება).

 

•             შეუძლია განსაზღვროს, სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე, თუ რამდენად განსხვავებული შედეგი შეიძლება მიიღოს (მაგ.: ყვითელი და წითელი ფერის შერევით ნარინჯისფერი მიიღება, ხოლო ყვითელი და ლურჯის შერევით _ მწვანე).

 

•             შეუძლია განსაზღვროს საგნის (ობიექტის) რომელი ელემენტები (ნაწილები) იწვევს  ამა თუ იმ ეფექტს (მაგ.: დახურული ყუთში ლობიოს მარცვლები ჩხრიალებს).

resources