შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი აჯგუფებს საგნებს ზომის, ფორმისა და დანიშნულების მიხედვით

Directions:კანონზომიერების დადგენა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             შეუძლია საგნების დაჯგუფება ერთი თვალსაჩინო ნიშნით (მაგ.:აჯგუფებს მწვანე, თეთრსა და წითელ ფანქრებს).

 

•             შეუძლია გაიმეოროს და განავრცოს გარკვეული წესით მოცემული თანმიმდევრობა (მაგ.: გაიმეოროს ორი მოქმედების თანმიმდევრობა, ორი ტაში _ ორი ბაკუნი, გააგრძელოს თანმიმდევრობა: წითელი ბურთი _ ლურჯი, წითელი _ ლურჯი, შეავსოს ნახატი).

 

•             ალაგებს ფორმებს პატარიდან დიდამდე და პირიქით, დიდიდან პატარამდე (მაგ.: ალაგებს სამ წრეს ზომის მიხედვით).

 

•             ასახელებს მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებს (სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, წრე), იცის მათი ელემენტარული მახასიათებლები (მაგ.: ოთხკუთხედს ოთხი კუთხე, ოთხი წვერო აქვს; წრე მრგვალია).

 

•             შეუძლია დახატოს კვადრატი,  სამკუთხედი.

 

•             შეუძლია იპოვოს სურათზე მითითებული ფორმა (მაგ.: სურათზე ხატია მაღაზია, ბავშვმა უნდა მოძებნოს, ხუთი ვაშლი, ოთხი სამკუთხედი და ა.შ.).

 

•             შეუძლია დანაწევრებული ფორმის ნაწილებით რაიმე ფიგურის შექმნა (მაგ.: ნაწილებისაგან ადამიანის ფიგურის შექმნა, სამკუთხედებით სხვა გეომეტრიული ფიგურის შექმნა).

resources