შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი აღიქვამს და აფასებს ზომას, მოცულობას, სიმაღლეს, სიგრძესა და წონას

Directions:გაზომვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             მზარეულობის დროს შეუძლია აწონოს ინგრედიენტები (ამა თუ იმ კერძისათვის საჭირო პროდუქტების ნაერთი, მასალა) უფროსის დახმარებით.

 

•             ესმის, რომ რაოდენობა რჩება იგივე, მიუხედავად ობიექტის ფორმის ცვლილებისა.

 

•             შეუძლია საგანთა რაოდენობრივი შედარება პრაქტიკულ მაგალითზე დაყრდნობით (მაგ., სწორად ხმარობს ტერმინებს ტოლია, არ არის ტოლი, მეტია, ნაკლებია).

 

•             განსაზღვრავს, რამდენი ნაბიჯია საჭირო ოთახის გასავლელად.

resources