შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

Directions:რიცხვები და ანგარიში
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             დამოუკიდებლად ითვლის 21-მდე.

 

•             შეუძლია რიცხვის გამოყენება რიგითობის აღსანიშნავად (ზეიმზე პირველი გამოდის მარიკა, მეორე ლევანი; წამყვანის შემდეგ გამოდის ნინო და მღერის).

 

•             ესმის, რომ დათვლის დროს ბოლო რიცხვი წარმოადგენს საგნების მთელ რაოდენობას.

 

•             ასრულებს მათემატიკურ გარდაქმნებს (მიმატება-გამოკლებას 10-ის ფარგლებში) ყოველდღიურ აქტივობაში  სათამაშოებისა და მონეტების გამოყენებით (მაგ.: `მე მივეცი გიას ერთი კუბურა. მას ახლა ორი აქვს~).

 

•             შეუძლია გამოთქვას ვარაუდი რაოდენობასთან დაკავშირებით (მაგ.: `მე ვფიქრობ, რომ იმ ჯამში

5 ბურთულაა~).

resources