შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

•             აკვირდება და აღწერს ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნებისათვის დამახასიათებელ ნიშან- თვისებებს, განვითარების ციკლს და სხვ. (მაგ.: თესლი _ ღერო _ ფოთოლი _ ნაყოფი და ა.შ.).

 

•             უფროსის დახმარებით აღწერს ცხოველებს, მცენარეებსა და გარემოს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას.

 

•             უფროსის დახმარებით უვლის შინაურ ცხოველებს, მცენარეებს.

 

•             იცის და სწორად შეუძლია განასხვაოს სხვადასხვა სახის ლანდშაფტი (მაგ.: მთა, ბორცვი, გორაკი, ზღვა, მდინარე, ნაკადული).

 

•             იცის, რა ცვლილებები ხდება ბუნებაში წლის განმავლობაში და რა არის მათთვის დამახასიათებელი. ცნობს წელიწადის დროებს. იცის მათი სახელები (გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი).

resources