შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს აქვს უნარი სამეტყველო ნაკადში გამოყოს ბგერები და სიტყვები (ფონოლოგია)

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             განასხვავებს მსგავსი ჟღერადობის მქონე სიტყვებს (მაგ.: სკამი და სამი).

 

•             შეუძლია უფროსის დახმარებით სიტყვის პირველი მარცვლის დასახელება (მაგ.: სიტყვა

`დათვი~ იწყება `და~-თი და ა.შ.).

 

•             ასახელებს სიტყვას, რომელიც იწყება თქვენ მიერ შეთავაზებული ასო-ბგერით.

resources