შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს შუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპციული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             სწორად აკავშირებს ზედსართავს შესაბამის ერთეულთან (მაგ.: როდესაც ესმის  სიტყვა

`მაღალი~ _ მიუთითებს მაღალ შენობაზე).

 

•             თავისუფლად შეუძლია შეტყობინების გადაცემა.

 

•             სვამს კითხვებს უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის დასადგენად.

 

•             ესმის  სივრცითი მიმართებების გამომხატველი სიტყვებისა და თანდებულების (შიგნით, გარეთ, ზემოდან, ქვეშ) მნიშვნელობა.

 

•             ესმის  1500-ზე მეტი სიტყვის მნიშვნელობა.

resources