შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი ეძებს პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვაგვარ გზებს

Directions:პრობლემის გადაჭრა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

 

•             პრობლემის გადასაჭრელად თანატოლების ან უფროსებისგან ითხოვს დახმარებას.

 

•             პრობლემის გადასაჭრელად ეძებს სხვადასხვა გზას და საბოლოოდ ირჩევს ერთს.

 

•             შეუძლია ქცევის შეცვლა ახალი ინფორმაციის და გამოცდილების შესაბამისად (მაგ., ბლოკებით

კოშკის აგებისას ცვლის სტრუქტურას, როდესაც ხედავს, რომ ენგრევა).

 

•             წყვეტს ამოცანას, აწყობს 10-12-ნაწილიან კონსტრუქტორს.

resources