შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვს ესმის, სწვდება  მიზეზშედეგობრივ კავშირებს

Directions:მიზეზშედეგობრიობა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

•             შეუძლია  იმ  საგნების ამოცნობა და  განსაზღვრა, რომელთა   ზეგავლენა  სხვა   საგნებზე

თვალსაჩინოა (მაგ.: `ლურჯი საღებავის წყალში შერევით წყალმა ლურჯი ფერი მიიღო”).

 

•             შეუძლია ივარაუდოს რაიმე ქცევასთან დაკავშირებული შესაძლო შედეგი (მაგ.: ღამე, როდესაც

შუქს ჩავაქრობ, დაბნელდება).

 

•             სვამს შეკითხვას `რატომ?”, რითიც ცდილობს გაარკვიოს, გაიგოს, თუ რატომ ხდება ესა  თუ ის მოვლენა, ან რა აკავშირებს მას ამა თუ იმ მოვლენასთან (მაგ.: `ამას როცა ვაკეთებ, ეს  რატომ ხდება?”).

resources