შედეგი I (EN)

3-5 years

ბავშვი აჯგუფებს საგნებს ზომის, ფორმის ფერისა და დანიშნულების მიხედვით

Directions:კანონზომიერების დადგენა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

•             შეუძლია ობიექტი მიაკუთვნოს რომელიმე კატეგორიას (მაგ.: ძაღლები, კატები, და ძროხები ცხოველებია).

 

•             შეუძლია პირამიდის აწყობა (საუბარია სხვადასხვა ზომის ერთნაირ ფიგურებზე, რომელთა

თანმიმდევრული დაწყობით იგება პირამიდა).

 

•             შეუძლია ნიმუშით სარგებლობა – ხატვის ან ძერწვის დროს (მაგ., წრის ან ოთხკუთხედის გადახატვა; ბურთის ან ჩურჩხელის გამოძერწვა).

 

•             ასახელებს და ცნობს წრეს, ოთხკუთხედს, სამკუთხედს.

 

•             აკვირდება კუბურას, ბურთს და ხვდება, რომ ერთი უფრო ადვილად გორავს, ვიდრე მეორე.

 

•             გამოარჩევს არაგეომეტრიულ ფორმებს ბუნებაში (მაგ. ღრუბელი არ ჰგავს  არც სამკუთხედს, არც კვადრატს და ა.შ.)

resources