შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს აქვს უნარი სამეტყველო ნაკადში გამოჰყოს ბგერები და სიტყვები (ფონოლოგია)

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2 წელი

 

•             მიმართავს გარკვეულ ხერხს, რათა გაიმარტივოს სიტყვების წარმოთქმა (მაგ: პირველ მარცვალს იმეორებს-`დადე~-ს ნაცვლად ამბობს `დადა~-ს; მარცვალს ცვლის და `ლამაზი~-ს ნაცვლად ამბობს მისთვის უფრო მარტივ ვარიანტს _ `ვაზაზი~.

 

•             შეუძლია ბოლო სიტყვით დაასრულოს მისთვის ნაცნობი ლექსები.

 

•             შეუძლია უფროსის დახმარებით ტაშით აჰყვეს  მარტივ რიტმს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             უფრო მეტ სიტყვას წარმოთქვამს სწორად.

 

•             სხვა ბავშვებთან ერთად ან მარტო მონაწილეობს სიმღერების შესრულებაში.

 

•             შეუძლია ტემპისა და სიჩქარის იმიტაცია. მაგ.: ტაშის დაკვრა ჩქარა, ტაშის დაკვრა ნელა ან პირიქით _ ჯერ ჩქარა, შემდეგ ნელა.

 

•             მღერის სიმღერებს, ამბობს ლექსებს, მონაწილეობს თამაშებში, რომლებიც ენის ბგერების ჟღერადობასა და რიტმიკასთან არის დაკავშირებული (მაგ.: უფროსის დახმარებით სიმღერას ტაშს აყოლებს ან ტაშს უკრავს მაშინ, როდესაც ამას სიმღერის შინაარსი მოითხოვს).

 

•             იმეორებს ფრაზებს მისთვის ნაცნობი ლექსებიდან, ხოლო მოკლე, ერთსტროფიანი ლექსი

შეუძლია დაიზეპიროს.

resources