შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს შუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპციული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

1-2 წელი

 

•             მიუთითებს სხეულის ერთ ნაწილზე მაინც, მიუხედავად იმისა, შეუძლია თუ არა სხეულის ამ ნაწილის დასახე ლება (მაგ.: ხელი, ცხვირი).

 

•             ადეკვატურად რეაგირებს ნაცნობ სიტყვებზე.

 

•             ადეკვატურად  რეაგირებს მარტივ მოთხოვნებზე (ასრულებს ერთსაფეხურიან ინსტრუქციას, მაგ.:

`აიღე თოჯინა!~).

 

•             ესმის 50-80 სიტყვის მნიშვნელობა (მაგ.,  მიანიშნებს ყოველდღიური მოხმარების ნივთებსა თუ სურათებზე).

 

•             ინტერესით უსმენს მოკლე ამბავს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             სიტყვიერად პასუხობს მარტივ შეკითხვებს.

 

•             ასრულებს ორსაფეხურიან ინსტრუქციას, რომელშიც მოქმედებები შეიძლება არ უკავშირდებოდეს ერთმანეთს (მაგ.: `თუ შეიძლება, აალაგე შენი სათამაშოები და მერე ჩაიცვი ფეხსაცმელი!”).

 

•             ითხოვს და სიამოვნებით უსმენს მოკლე ზღაპრებს, მოთხრობებს, რომლებსაც უყვებიან.

 

•             ესმის რამდენიმე ასეული სიტყვის მნიშვნელობა.

 

•             მიუთითებს სხეულის მინიმუმ 6 ნაწილზე, განასხვავებს მინიმუმ სამ ფერს.

resources