შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვს ესმის, სწვდება  მიზეზშედეგობრივ კავშირებს

Directions:მიზეზშედეგობრიობა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

1-2 წელი

 

•             შეუძლია რამდენჯერმე გაიმეოროს ქცევა, მოძრაობა სასურველი შედეგის მისაღწეევად.

 

•             სხვადასხვანაირად მოქმედებს საგანზე (მაგ.: კუბით აბრახუნებს მაგიდაზე, ამავე დროს ცდილობს მოძებნოს  საიდან იხსნება იგი და ა.შ).

 

•             შეუძლია ლოგიკურად დაკავშირებული მოქმედებების გამეორება, მაგ., ბანს და ამშრალებს

თოჯინას.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             იწყებს ორი მოვლენის დაკავშირებას ( მაგ.: დაბნელდა იმიტომ , რომ მზე ჩავიდა).

 

•             ინტერესდება და სვამს შეკითხვებს სხვების მოქმედებასთან დაკავშირებით, რათა დაინახოს საბოლოო შედეგი, მაგ., ითხოვს ხელში აყვანას,  რომ დაინახოს როგორ იხარშება კარტოფილი.

 

resources