შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი აჯგუფებს საგნებს ზომის, ფორმის, ფერისა და დანიშნულების მიხედვით

Directions:კანონზომიერების დადგენა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

1-2 წელი

 

•             საგანთა გროვიდან ამოარჩევს საგნებს ერთი მახასიათებლით (მაგ.: `მომეცი  ყვითელი თეფში!‘‘).

 

•             შეუძლია, მინიმუმ, ერთი ფერის ამოცნობა, დასახელება.

 

•             დისკოს ფორმის დაფაზე ამოჭრილ ადგილებს ცდილობს ორგანზომილებიანი ფორმები (მაგ.:

წრე,  კვადრატი, სამკუთხედი) მოარგოს, თუმცა ყოველთვის ვერ ახერხებს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             აგროვებს ნივთებს საერთო მახასითებლების მიხედვით (მაგ.: წითელი კუბები, ყვითელი ფოთლები).

 

•             აწყობს სამ- ან ოთხნაწილიან პირამიდას..

 

•             დისკოს ფორმის დაფაზე ამოჭრილ ადგილებს არგებს და ჭრილში სვამს მარტივ, ორგანზომილებიან ფორმებს (მაგ.: წრეს, კვადრატს, სამკუთხედს).

 

•             ცდილობს დახატოს წრე ან ფანქრით გაავლოს ხაზი.

 

 

resources