შედეგი I (EN)

1-3 years

ბავშვი აღიქვამს და გამოთქვამს მოსაზრებას საგანთა ზომაზე, მოცულობაზე, სიმაღლეზე, სიგრძესა და წონაზე

Directions:გაზომვა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Development of Quantitative Imaging

indicators

1-2 წელი

 

•             შეუძლია მოთხოვნის მიხედვით ამოირჩიოს ორ ერთნაირ საგანს შორის უფრო დიდი ან პატარა.

 

•             შეუძლია ერთი კუბურა დაადგას მეორეს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ავსებს და ცლის ჭურჭელს ( მაგ.: წყლით ან ქვიშით).

 

•             შეუძლია უფროსის დახმარებით ერთი მახასიათებლის მიხედვით დაყოს საგნები ორ ჯგუფად

(მაგ.: ერთნაირი მანქანები დაყოს ორ ჯგუფად: დიდ და პატარა მანქანებად).

 

resources