შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვს შუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპციული მეტყველება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

 

0-6 თვე

 

•             აბრუნებს თავს ხმის მიმართულებით.

 

•             ყურადღებას აქცევს მოსაუბრეს, იღიმება ან იცინის, როცა უფროსი ესაუბრება.

 

•             ცნობს დედის (ძირითადი მეურვის) ხმას.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             პასუხობს მზერის ფიქსაციით ხშირად გამოყენებულ სიტყვას (მაგ..: როცა ესმის სიტყვა `დედა~, უყურებს დედას; `დათუნიას~ გაგონებისას მზერას მიაპყრობს სათამაშო დათუნიას).

 

•             მოსაუბრის მარტივ სიტყვიერ მოთხოვნას პასუხობს მოქმედებით  (უკრავს ტაშს, აქნევს ხელს, აწვდის სათამაშოს).

 

•             ჩერდება, როდესაც აკრძალვის მიზნით ეუბნებიან `არას~.

resources